Umieść ogłoszenie | Sprzedaż | Kupno
Wybierz język : SwedishPolishEnglish
meBUY.pl

Regulamin
Poniżej zamieszczamy informacje na temat bezpieczeństwa, konsekwencji oferowania nielegalnych usług lub towarów, którymi obrót narusza prawo oraz sposobu zawierania umów.


Prywatne ogłoszenie
Prywatne ogłoszenie może zamieścić na stronie MeBuy.pl jedynie osoba posiadająca zdolność do zawierania umów w świetle polskiego prawa.

Ogłoszenia firmowe
Ogłoszenia firmowe mogą zamieszczać jedynie firmy zarejestrowane. meBUY.pl zastrzega sobie prawo do decydowania, czy dane ogłoszenie jest ogłoszeniem prywatnym, czy firmowym.

Zabrania się autoreklamy
Na stronie MeBUY.pl można zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży, wynajmie, zamianie produktów, a także oferty usług i informacje o poszukiwaniu.
Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń mających na celu jedynie autoreklamę; w których ogłoszeniodawca nie oferuje konkretnych towarów lub usług.
Ogłoszenia o poszukiwaniu mogą dotyczyć jedynie skradzionych lub zgubionych towarów lub zwierząt.

Usługi
Oferowane usługi muszą być zgodne z polskim prawem i spełniać warunki, określone dla usług należących do danej kategorii.
Osoba oferująca usługi, musi złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu.
Polskie władze są upoważnione do sprawdzania posiadania przez ogłoszeniodawcę zezwoleń na obrót, zaświadczeń podatkowych i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Opis
Nagłówek ogłoszenia musi określać produkt czy usługę. W nagłówku nie umieszcza się żadnych niepotrzebnych znaków (nie związanych z opisem oferowanej usługi).
W tekście ogłoszenia musi znaleźć się opis towaru lub usługi; zabronione jest zamieszczanie tam wyłącznie linku do innej strony internetowej.
Nie jest dopuszczalne kopiowanie tekstu z innego ogłoszenia; są one przedmiotem praw autorskich.
Zabronione jest używanie w tekście ogłoszenia słów kluczowych używanych w wyszukiwarkach.
Ogłoszenie musi być napisane wyłącznie w języku polskim.

Zasady dotyczące kategorii
Ogłoszenie powinno zostać umieszczone w kategorii, do której najbardziej pasuje. (W miarę możliwości, ogłoszenia umieszczone w niewłaściwej kategorii zostaną przesunięte do innego działu).
W sytuacji, gdy oferta zawiera usługi lub towary należące do różnych kategorii, muszą zostać one rozdzielone i wystawiane w osobnych ogłoszeniach.
Ogłoszenia o sprzedaży muszą być zamieszczane w dziale Sprzedaż, a ogłoszenia o kupnie – w dziale Kupno.
Istnieje możliwość zamieszczania ogłoszeń o wynajmie, poszukiwaniu i zamianie mieszkań. W razie braku odpowiedniej kategorii, ogłoszenia o wynajmie mieszkania prosimy zamieszczać w dziale Sprzedaż, a ogłoszenia o poszukiwaniu w dziale Kupno.
Ogłoszenie o zamianie powinno znaleźć się w kategorii Sprzedaż w sytuacji, gdy oferujemy konkretny produkt do zamiany, a w kategorii Kupno, jeżeli poszukujemy konkretnego produktu na wymianę.
Ogłoszenia o poszukiwaniu skradzionych lub zagubionych przedmiotów lub zwierząt powinny znaleźć się w kategorii Poszukiwanie.

Jedna rezydencja/jeden samochód w tym samym ogłoszeniu
Zabronione jest oferowanie więcej niż jednego samochodu lub jednej rezydencji w tym samym ogłoszeniu.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy oferuje się te towary do zamiany (np. dwa za jeden).
Zabronione jest oferowanie tego samego produktu czy usługi więcej niż w jednym ogłoszeniu w tym samym czasie. Zanim zamieści się kolejne ogłoszenie, należy zlikwidować poprzednie. Niedopuszczalne jest wskazywanie w danym ogłoszeniu innego czy też powoływanie się w nim na inne ogłoszenie lub inną stronę internetową.

Wizerunki, elementy graficzne
Elementy graficzne muszą mieć związek z towarem lub usługą oferowaną w ogłoszeniu. Graficzne nazwy (logo) firm nie mogą stanowić elementów graficznych ogłoszenia, za wyjątkiem gdy wyrażają one kategorię usługi lub gdy wystawiamy na sprzedaż daną firmę.
Zabronione jest wykorzystywanie elementu graficznego użytego w innym ogłoszeniu bez zgody ogłoszeniodawcy. Wizerunek podlega ochronie zapewnionej prawem autorskim. Zabronione jest zamieszczanie w ogłoszeniu zdjęć o charakterze nudystycznym; przedstawiające obnażone osoby.

Kopie pirackie i podróbki
Zabronione jest oferowanie przedmiotów nieoryginalnych i podrabianych, na przykład produkty posiadające znaki towarowe handlowe, firmowe, CD/DVD, gry komputerowe.
W razie wystawienia oferty na takie produkty, należy udokumentować, że dany produkt jest oryginalny.

Zasady dotyczące zwierząt
MeBUY.pl wprowadza ograniczenia sprzedaży lub pozbywania się niektórych zwierząt. Zabronione jest oferowanie pitbuli i mieszanek wilków.
Sprzedawca/autor ogłoszenia musi zaświadczyć, że jej/jego ogłoszenie jest zgodne z polskimi przepisami regulującymi ochronę zwierząt.
Niedozwolone jest sprzedawanie za pośrednictwem meBuy.pl importowanych psów.
Jeżeli ogłoszenie dotyczy drapieżnika lub zwierzęcia, na którego posiadanie potrzebna jest zgoda polskich władz, należy dopilnować, by takie zezwolenie (z numerem włącznie) znalazło się w ogłoszeniu.

Nielegalne towary
Niedopuszczalne jest oferowanie produktów, których obrót w świetle polskiego prawa jest zabroniony.

Obraźliwa treść
Ogłoszenia, których treść jest lub może zostać odczytana za obraźliwą przez grupy etniczne, poszczególne jednostki lub osoby publiczne, nie zostanie opublikowana.
Niektóre dawniej używane nazwy grup etnicznych mogą być odbierane jako obraźliwe, dlatego nie mogą być używane w ogłoszeniu.
Zabronione jest zamieszczanie zdjęć i elementów graficznych zawierających obraźliwe treści.

Zakazane towary lub usługi
meBuy.pl wprowadza ograniczenia w zakresie zamieszczania w ogłoszeniach określonych towarów lub usług. Więcej informacji .
meBuy.pl zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji w kwestii oceny realności składanej oferty.

Zmiana oferowanego towaru lub usługi
Zabronione jest zmiana towaru lub usługi w ogłoszeniu, na które subskrypcja zostaje przedłużona.
W sytuacji, gdy ogłoszenie nie zostanie zamieszczone przez MeBUY.pl z powodu niezastosowania się ogłoszeniodawcy do wymogów tego regulaminu, ogłoszeniodawca ma prawo do zamieszczenia innego ogłoszenia, za tę samą cenę. Uiszczone opłaty nie będą zwracane.
MeBUY.pl. zastrzega sobie prawo do oceny, czy dane ogłoszenie nie narusza zasad określonych przez meBUY.pl. i nie ma negatywnego wpływu na wizerunek tego serwisu.
Zasady określone w niniejszym regulaminie są uaktualniane codziennie i mogą w przyszłości zostać zmienione.

Warunki
Ogłoszeniodawca jest osobiście odpowiedzialny za jego/jej ogłoszenie. meBUY nie ponosi odpowiedzialności oferowane towary czy usługi.

Prawa autorskie
Wszelkie prawa do zamieszczonych na stronie internetowej tekstów i wizerunków należą do meBUY.pl.

Odszkodowanie
W razie wystąpienia problemów technicznych lub problemów użytkownika, górną granicę odszkodowania stanowi cena ogłoszenia.
meBUY.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikłe z powodu zwłoki w odpowiedzi na ofertę czy też z powodu nie otrzymania przez ogłoszeniodawcę takiej odpowiedzi.

Oznakowanie wizerunków
Wszystkie zdjęcia i znaki graficzne będą publikowane z zabezpieczającym ich oryginalność oznakowaniem, w celu zapobiegnięcia użyciu danego wizerunku w innym kontekście niż zamierzony przez ogłoszeniodawcę.

Rejestracja danych osobowych
W sytuacji, gdy w ogłoszeniu oferowany będzie nielegalny biznes, meBUY.pl udostępni policji wszelkie informacje na ten temat.
Dane osobowe ogłoszeniodawcy lub osoby odpowiadającej na ofertę można znaleźć pod numerem Ip, zarejestrowanym w firmie internetowej.

E-mail
Jeżeli z ogłoszeniodawcą można się skontaktować jedynie telefonicznie, należy zamieścić tę informację w treści ogłoszenia. Posiadanie adresu e-mailowego jest warunkiem zamieszczenia ogłoszenia.

Potwierdzenie
Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia w meBUY.pl jest zapoznanie się i zaakceptowanie określonych przez meBUY.pl zasad.
Ogłoszeniodawca akceptuje fakt, że meBUY.pl ma prawo do wykorzystania zamieszczonego tekstu i wizerunku w celach publikacji na stronie internetowej meBUY.pl. Ma także prawo do wysyłania użytkownikowi informacji i marketingowych e-maili.

W razie wystąpienia jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z meBUY.pl


All site contents Copyright ©2008 | Provided by GNS.se | 2017-09-19 13:38:39